Doručení zdarma na celém webu
Doručení zdarma po celém webu
Můj košík

image
SKU :

Po potvrzení vašich nákupů vám bude odečtena částka vaší objednávky

V rezervaci


Celková cena) 0,00 Kč

Objednejte si Pokračovat v nákupu

Tyto všeobecné obchodní podmínky prodeje (dále jen "VOP") nabízí společnost HOORTRADE, zjednodušená akciová společnost s kapitálem 7 500 eur, zapsaná v obchodním rejstříku v Lyonu pod číslem 878 143 601, se sídlem na adrese 83/85 boulevard du parc de l'Artillerie v Lyonu (69007) (dále jen "HOORTRADE").

Prostřednictvím svých internetových stránek dostupných na následujících adresách URL www.cazeboo.fr/ - www.cazeboo.be/ - www.cazeboo.it/ - www.cazeboo.es/ - www.cazeboo.de/ - www.cazeboo.nl/ - www.cazeboo.pl/ - www.cazeboo.lu/ - www.cazeboo.pt/ - www.cazeboo.at/ - www.cazeboo.ie/ - www.cazeboo.dk/ - www.cazeboo.fi/ - www.cazeboo.se/ - www.cazeboo.co.uk/ - www.cazeboo.cz/ - www.cazeboo.gr/ - www.cazeboo.hr/ - www.cazeboo.hu/ - www.cazeboo.lt/ - www.cazeboo.lv/ - www.cazeboo.ro/ - www.cazeboo.si/ - www.cazeboo.sk/, - (im Folgenden die „Website“) (dále jen "stránky") nabízí společnost HOORTRADE prodej výrobků určených k instalaci v interiéru i exteriéru (dále jen "výrobky"), a to každému kupujícímu, fyzické osobě, jednající za účelem, který nespadá do rámce její profesní činnosti, s bydlištěm na území Francie nebo členského státu Evropské unie (dále jen "zákazník").

Každý zákazník potvrzuje, že se před uzavřením jakékoli smlouvy se společností HOORTRADE seznámil čitelně a srozumitelně s těmito VOP, jakož i se všemi informacemi nezbytnými pro jejich plnění, v souladu s články L.111-1 až L.111-8 a L.221-5 spotřebitelského zákoníku.

1. UPLATŇOVÁNÍ A VYMAHATELNOST VOP

 • 1.1 Tyto VOP se bez omezení a výhrad vztahují na jakoukoli objednávku Výrobků, kterou Zákazník učiní na Stránkách.
 • 1.2 Účelem těchto VOP je vymezit podmínky pro objednávání Produktů na Stránkách a příslušná práva a povinnosti každé ze stran v souvislosti s dodávkou Produktů.
 • 1.3 Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, mají tyto VOP přednost před jakýmikoliv opačnými ustanoveními vyplývajícími z dříve vypracovaných a na Stránkách zveřejněných všeobecných podmínek. Platí s vyloučením jakýchkoli jiných ujednání.
 • 1.4 Tyto VOP jsou považovány za nedílnou a podstatnou součást smlouvy uzavřené mezi společností HOORTRADE a každým jejím zákazníkem. Jsou kdykoli přístupné na Webových stránkách.
 • 1.5 Tyto VOP jsou systematicky oznamovány Zákazníkovi při potvrzení objednávky, což znamená úplné a bezvýhradné přijetí těchto VOP. Tento souhlas spočívá v zaškrtnutí příslušného políčka určeného k tomuto účelu. Zaškrtnutí tohoto políčka má stejnou hodnotu jako vlastnoruční podpis Zákazníka.
 • 1.6 Společnost HOORTRADE si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli změnit a/nebo upravit. V takovém případě se na Zákazníka platně vztahuje pouze verze platná v den objednávky na Webových stránkách.
 • 1.7 Skutečnost, že společnost HOORTRADE v daném okamžiku nevyužije některé z ustanovení těchto VOP, nelze vykládat jako vzdání se práva tak učinit později.
 • 1.8 Společnost HOORTRADE vyzývá každého Zákazníka, aby si tyto VOP pečlivě přečetl, vytiskl a/nebo uložil na jakýkoli trvalý nosič, a to dříve, než přistoupí k objednávce Produktů na Webových stránkách.

2. VYTVOŘENÍ / REGISTRACE OSOBNÍHO ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

 • 2.1 Vytvoření a/nebo vlastnictví osobního zákaznického účtu je nezbytným a povinným předpokladem pro potvrzení objednávky produktů na Stránkách.
 • 2.2 Zákazník si může vytvořit osobní účet:
  • Při své první návštěvě Stránek nebo kdykoli během další návštěvy Stránek, a to prostřednictvím záložky k tomuto účelu určené a přístupné na všech stránkách Stránek.
  • Při zadávání objednávky na Stránkách poté, co si vybral Produkty, které si přeje objednat, a potvrdil svůj "Košík".
 • 2.3 Pro vytvoření svého osobního účtu musí Zákazníci vyplnit všechny požadované údaje, které se jich týkají, přičemž je třeba upřesnit, že neúplné vytvoření účtu nebude potvrzeno. Přihlašovací jméno zvolené Zákazníkem nelze změnit. V případě chyby musí Zákazník vytvořit účet znovu, přičemž je třeba upřesnit, že není možné přenášet údaje z jednoho účtu na druhý.
 • 2.4 Společnost HOORTRADE nenese odpovědnost za případnou chybu v e-mailu Zákazníka, v jejímž důsledku Zákazník neobdrží od společnosti HOORTRADE sdělení týkající se dalšího postupu při vyřizování jeho objednávky.

3. ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY NA WEBU

 • 3.1 Všechny objednávky produktů musí být zadány prostřednictvím Stránek. Společnost HOORTRADE se snaží poskytovat vizuální zobrazení a popisy, které co nejvěrněji odpovídají Výrobkům. Jelikož však tyto vizualizace a ilustrační texty nemají smluvní charakter, nemůže Zákazník činit společnost HOORTRADE odpovědnou. Společnost HOORTRADE nemůže být v tomto ohledu činěna odpovědnou.
 • 3.2 Společnost HOORTRADE nepřijímá žádné objednávky na výrobky na zakázku, které nejsou prezentovány na Stránkách.
 • 3.3 Za předpokladu, že to společnost HOORTRADE na Stránkách výslovně navrhne, může Zákazník :
  • Předběžně objednat Výrobek, který není na skladě a je doplňován.
  • Objednat si Výrobek, který je na skladě.
  V těchto dvou případech musí Zákazník zaplatit celou částku objednávky na Stránkách v okamžiku objednávky nebo předobjednávky.
 • 3.4 Zákazník si přímo na Stránkách vybere Výrobek nebo Výrobky, které si přeje objednat, a může kdykoli vstoupit na stránku "Můj košík", aby si vybrané Výrobky prohlédl a potvrdil je za účelem podání objednávky.
 • 3.5 Zákazník se musí v každém případě přihlásit ke svému osobnímu účtu, pokud tak neučinil dříve, nebo si účet vytvořit, aby mohl na Stránkách učinit objednávku. Při dokončování své objednávky bude Zákazník požádán o poskytnutí dalších informací, zejména ohledně svého telefonního čísla, aby bylo možné usnadnit sjednání schůzky pro doručení jeho Výrobků, a také adresy pro doručení a fakturaci jeho objednávky. V tomto ohledu nemohou Zákazníci požadovat doručení objednaných Výrobků do jiné země, než ve které si vytvořili svůj osobní účet. Některá města jsou z doručování vyloučena (viz příloha 2 těchto VOP). V každém případě musí být všechny objednávky řádně vyplněny a musí obsahovat údaje nezbytně nutné pro objednávku. Zákazník odpovídá za pravdivost, přesnost a relevantnost poskytnutých údajů. Společnost HOORTRADE nenese odpovědnost za případné zpoždění dodávky v důsledku nepřesné nebo neúplné dodací adresy.
 • 3.6 Zákazník bude moci provádět změny, opravy, doplnění nebo dokonce zrušit svou objednávku, a to až do jejího potvrzení na stránce shrnutí objednávky, před jejím zaplacením.
 • 3.7 Před potvrzením své objednávky se zákazník musí seznámit s těmito VOP a v plném rozsahu a bez výhrad je přijmout.
 • 3.8 Po potvrzení objednávky a údajů o dodání musí Zákazník zvolit způsob platby za svou objednávku v prostoru vyhrazeném pro tento účel, přidat případný slevový kód a poté potvrdit platbu.
 • 3.9 Smlouva je mezi společností HOORTRADE a Zákazníkem definitivně uzavřena, jakmile Zákazník obdrží potvrzení objednávky. Toto potvrzení objednávky obsahuje tyto VOP ve formátu PDF. Definitivní objednávka nemůže být Zákazníkem zcela ani zčásti zrušena, ledaže by bylo uplatněno právo na odstoupení od smlouvy podle článku 7. V důsledku toho musí Zákazník v případě chyby v objednávce nebo duplicitní objednávky kontaktovat společnost HOORTRADE, která může umožnit zrušení objednávky před jejím doručením. V takovém případě hradí zákazník náklady na odstoupení od smlouvy uvedené v odstavci 7.
 • 3.10 Jakýkoli požadavek týkající se objednávky musí být zaslán společnosti HOORTRADE prostřednictvím kontaktního formuláře určeného k tomuto účelu na Stránkách, který je přístupný prostřednictvím osobního účtu Zákazníka.

4. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENY VÝROBKŮ

 • 4.1 Přístup na Stránky a prezentace Produktů jsou bezplatné. Pouze objednávka jednoho nebo více Produktů podléhá platbě ze strany posledně jmenovaného.
 • 4.2 Platné ceny jsou ceny platné v den, kdy Zákazník učiní objednávku na Stránkách.
 • 4.3 Ceny Produktů a případné další náklady spojené s objednávkou jsou jasně a srozumitelně uvedeny v přehledu objednávek. Před podáním objednávky musí Zákazník tento přehled potvrdit.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 4.4 Ceny budou fakturovány na základě sazeb platných v době podání objednávky. Zákazníkovi bude systematicky zasílána faktura shrnující všechny Zákazníkem objednané Produkty a jejich příslušné náklady.
 • 4.5 Zákazník uhradí cenu své objednávky přímo na Stránkách, a to způsobem a možností platby zvolenou při zadávání objednávky, v souladu s postupem stanoveným pro tento účel. V závislosti na zemi bydliště Zákazníka nabízí společnost HOORTRADE různé způsoby platby:

  • V případě platby za objednávku nebo předobjednávku pomocí CB/Mastercard/Visa/Paypal/ SOFORT / GIROPAY / BANCONTACT / IDEAL / PRZELEWY24 / EPS / FINTECTURE je Zákazníkovi částka stržena při odeslání objednávky nebo předobjednávky.
  • V případě platby za objednávku nebo předobjednávku s platebním řešením ve 3 splátkách nebo 4 splátkách kreditní kartou, služba poskytovaná společností ALMA (společnost Alma SAS), se sídlem 176 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine a registrovaná u RCS Nanterre pod číslem 839 100 575, je zákazníkovi při zadání objednávky nebo předobjednávky okamžitě stržena první měsíční platba. V závislosti na zvoleném řešení budou měsíční platby odečteny každý měsíc, v den výročí podpisu kupní smlouvy, až do úplného splacení stanoveného v době potvrzení objednávky. HOORTRADE nevystupuje žádným způsobem jako půjčovatel ve smyslu článku L.311-1 spotřebitelského zákoníku. Jakékoli odmítnutí udělení úvěru ze strany společnosti Alma může mít za následek její zrušení. Jakékoli ukončení VOP, které zavazují Klienta a HOORTRADE, má za následek ukončení VOP nebo úvěrové smlouvy mezi Almou a Klientem. Platba ve třech/čtyřech splátkách je možná prostřednictvím našeho partnera Alma. Bezpečnost plateb zajišťuje ALMA a její poskytovatelé služeb. Všechny platby jsou chráněny 3D Secure. Výše nákupů: Pouze nákupy mezi 50 a 4 000 EUR jsou způsobilé k platbě prostřednictvím Almy Poplatky: Platbou v několika splátkách u společnosti Alma zákazník platí poplatky za právní správu, které jsou uvedeny v době zadání objednávky. Alma je správcem teleplateb a vydává elektronický certifikát, který bude sloužit jako doklad o výši a datu transakce v souladu s ustanoveními § 1316 a následujících občanského zákoníku.
 • 4.6 Zákazník je informován, že HOORTRADE používá zabezpečený platební systém spravovaný službami CHECKOUT a PAYPAL.
 • 4.7 Nezaplacení v termínu splatnosti povede automaticky, bez předchozího upozornění a po právu, k pozastavení nebo zneplatnění objednávky zákazníka, aniž by byl dotčen jakýkoli jiný postup.

5. DODÁNÍ VÝROBKŮ

 • 5.1 Výrobky objednané na Stránkách jsou dodávány se všemi příslušnými pokyny pro použití a instalaci. Tyto dokumenty mohou být Zákazníkovi na vyžádání rovněž zaslány. Zákazník je tímto informován, že v případě objednávky Výrobku dodávaného ve více baleních budou příslušné návody obsaženy pouze v jednom z dodaných balení.
 • 5.2 Zákazník je informován, že Výrobky jsou dodávány autorizovaným dopravcem. Doručení je bezplatné.
 • 5.3 Pokud není na Stránkách v průběhu objednávání nebo v popisu objednaných Produktů uvedeno jinak (zejména v případě rezervace nebo předběžné objednávky Produktu), společnost HOORTRADE se zavazuje odeslat uvedené Produkty do 72 pracovních hodin od potvrzení objednávky. Dodací lhůty uvedené na Stránkách jsou v souladu s postupy našich autorizovaných dopravců. V každém případě budou objednané Výrobky dodány nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy nebo ve lhůtě dohodnuté se Zákazníkem. Předběžné objednávky umožňují Zákazníkovi rezervovat si skladové zásoby zboží v okamžiku, kdy dorazí.
 • 5.4 Doručení se uskuteční na adresu uvedenou zákazníkem. Společnost HOORTRADE nemá možnost adresu po potvrzení objednávky měnit. Jakákoli nepřítomnost Zákazníka na termínu doručení dohodnutém s dopravcem, a to i v případě chyby v adrese doručení a/nebo potíží při kontaktování Zákazníka, se pro HOORTRADE rovná odmítnutí převzetí Výrobků Zákazníkem. V takovém případě bude společnost HOORTRADE oprávněna účtovat Zákazníkovi veškeré nebo část dodatečných nákladů spojených s nutností provést nové dodání Výrobku (Výrobků), o čemž bude Zákazník předem informován.
 • 5.5 V případě, že Zákazník nepřevezme objednaný Výrobek (Výrobky), aniž by to společnosti HOORTRADE jakkoli zdůvodnil, vyhrazuje si společnost HOORTRADE právo účtovat Zákazníkovi sankce vypočtené v souladu se sazebníkem poplatků za vrácení zboží 7.7).
 • 5.6 Zákazník je povinen po doručení zásilky neprodleně zkontrolovat počet doručených zásilek a jejich stav. Zákazník může odmítnout zásilku v okamžiku doručení, pokud zjistí jakoukoli anomálii týkající se doručení (poškození, poškozená nebo otevřená zásilka, rozbité nebo poškozené Výrobky atd.). Chybí-li při doručování zásilka, musí Zákazník tuto skutečnost uvést na dodacím listu s uvedením referenčního čísla chybějící zásilky a převzít ostatní zásilky. Pokud byly Zákazníkem objednané Výrobky poškozeny během přepravy na sjednané místo dodání nebo pokud chybí jeden či více balíků, musí Zákazník uvést veškeré užitečné, přesné a odůvodněné výhrady na dodacím listu, který mu dopravce předloží při dodání. Tyto výhrady musí být formulovány jasně a podrobně (s uvedením chybějících nebo poškozených balíků a jejich počtu mezi dodanými balíky, s popisem vzniklého problému a vzniklé škody). Obecné formulace, jako například "s výhradou otevření" nebo "s výhradou ověření nebo inventury balíku", nepředstavují přesné a odůvodněné výhrady, jak očekává společnost HOORTRADE, a nemají žádnou hodnotu.
 • 5.7 Zákazník je řádně informován o tom, že dopravce ani společnost HOORTRADE nemohou nést odpovědnost za převzetí zásilek osobou pověřenou zákazníkem, která by zásilku bez výhrad převzala. Společnost HOORTRADE musí být v každém případě o takové situaci co nejdříve informována, aby mohla kontaktovat příslušného dopravce a určit, jaká opatření by měla být s doručenou objednávkou přijata. V této souvislosti se Zákazník žádá, aby zdokumentoval případné problémy, které se vyskytly (fotografie, poznámky na dodacím listu), aby se usnadnilo vyřízení vrácení zboží u dopravce. V případě, že při dodání nebyly vzneseny žádné výhrady, zákazník potvrzuje, že obdržel výrobky, které odpovídají jeho objednávce a jsou ve zjevně dobrém stavu, aniž by tím bylo dotčeno jeho právo následně využít platných zákonných záruk za předpokladu, že jsou splněny požadované podmínky.
 • 5.8 Pokud se zásilka Zákazníka vrátí společnosti HOORTRADE z důvodu anomálie nebo poškození, kontaktuje společnost HOORTRADE Zákazníka po obdržení vrácené zásilky a zeptá se ho, jak má s objednávkou dále naložit. Pokud Zákazník zásilku omylem odmítl, může požádat o její zaslání zpět s tím, že nejprve uhradí náklady spojené s novou zásilkou, které mu budou sděleny. Tyto náklady musí být uhrazeny i v případě objednávek, u nichž byly náklady na přepravu nabídnuty při podání objednávky.
 • 5.9 Jakékoli zpoždění dodávky oproti datu nebo lhůtě, které byly Zákazníkovi uvedeny při objednávce, nebo v případě, že datum nebo lhůta nebyly při objednávce uvedeny, přesahující třicet (30) dnů od uzavření smlouvy, může mít za následek ukončení prodeje z podnětu Zákazníka, a to na základě písemné žádosti Zákazníka zaslané doporučeným dopisem s doručenkou, pokud Zákazník po výzvě společnosti HOORTRADE k provedení dodávky nevyhověl. Zákazníkovi pak budou vráceny všechny zaplacené částky, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla smlouva ukončena. Toto ustanovení se nepoužije, pokud je zpoždění dodávky způsobeno vyšší mocí.

6.INVENTURA PŘED MONTÁŽÍ

Po doručení své objednávky a před jakýmkoli požadavkem na poprodejní servis společnosti HOORTRADE musí zákazník zajistit, aby zkontroloval všechny díly obsažené v dodaných baleních, a to nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů. Tato kompletní kontrola je nezbytná proto, aby se omezil počet případů, kdy je poptáván poprodejní servis společnosti HOORTRADE, a aby tak společnost HOORTRADE mohla reagovat na požadavky zákazníka jednorázově a co nejrychleji. V opačném případě může dojít k prodloužení reakční doby společnosti HOORTRADE.

7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • 7.1 Zákazník má lhůtu čtrnácti (14) jasných dnů od převzetí Výrobků na uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy u společnosti HOORTRADE, a to za platných zákonných podmínek uvedených ve spotřebitelském zákoníku, aniž by musel zdůvodňovat jakýkoli důvod nebo platit jakékoli sankce.
 • 7.2 Pokud si Zákazník přeje uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí o svém rozhodnutí odstoupit od uzavřené smlouvy informovat HOORTRADE zasláním, a to před uplynutím výše uvedené lhůty:
  • S formulářem přiloženým k těmto VOP v Příloze 1 a zaslaným buď poštou s potvrzením o přijetí, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného v zákaznické zóně webu.
  • Jakýmkoli jiným výslovným, jednoznačným prohlášením, v němž vyjádří své přání odstoupit od smlouvy (například dopisem zaslaným doporučeně s doručenkou).
 • 7.3 Zákazník musí v každém případě projevit jednoznačné a nezaměnitelné přání odstoupit od smlouvy.
 • 7.4 Jakmile společnost HOORTRADE obdrží řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, zašle Zákazníkovi neprodleně potvrzení o přijetí odstoupení na trvalém nosiči na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při zadání objednávky.
 • 7.5 Jakékoli vrácení Produktu Zákazníkem společnosti HOORTRADE před obdržením potvrzení o přijetí a/nebo písemného potvrzení od společnosti HOORTRADE s uvedením místa/místa, kam má být Produkt vrácen, bude společností HOOTRADE odmítnuto a vráceno odesílateli.
 • 7.6 V každém případě je Zákazník povinen vrátit Produkty společnosti HOORTRADE nebo jiné osobě určené společností HOORTRADE, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od oznámení svého rozhodnutí odstoupit od Smlouvy. V každém případě musí Zákazník vrátit společnosti HOORTRADE dotčený Výrobek (Výrobky) v původním obalu, včetně přiloženého návodu a/nebo veškerého příslušenství.
 • 7.7 Za tímto účelem a vzhledem k povaze Výrobků nabízí společnost HOORTRADE Zákazníkovi službu vrácení Výrobků z důvodu jejich objemu a/nebo hmotnosti.
  Náklady na vrácení Výrobků se skládají z fixních nákladů ve výši 26,45 EUR (včetně DPH) za zásilku + variabilních nákladů v závislosti na hmotnosti zásilky (viz tabulka níže).
  HMOTNOST BALENI DO (v KG) NÁKLADY NA VRÁCENÍ ZÁSILKY VČETNĚ. DPH
  1 46,85 €
  2 47,75 €
  3 48,65 €
  4 49,56 €
  5 50,46 €
  6 51,36 €
  7 52,26 €
  8 53,17 €
  9 54,07 €
  10 54,97 €
  11 55,87 €
  12 56,78 €
  13 57,68 €
  14 58,58 €
  15 59,48 €
  16 60,39 €
  17 61,29 €
  18 62,19 €
  19 63,09 €
  20 64,00 €
  21 64,90 €
  22 65,80 €
  23 66,70 €
  24 67,61 €
  25 68,51 €
  26 69,41 €
  27 70,31 €
  28 71,21 €
  29 72,12 €
  30 73,02 €
  Společnost HOORTRADE v každém případě provede při převzetí výrobků všechny užitečné kontroly. Aby společnost HOORTRADE mohla co nejlépe provést potřebné kontroly a vyřídit žádost o odstoupení od smlouvy, důrazně doporučuje, aby Zákazník před odesláním zaslal společnosti HOORTRADE fotografii vráceného Výrobku (Výrobků) a zásilky (zásilek). Společnost HOORTRADE žádá Zákazníka, aby z Balíků odstranil štítky pro odchozí přepravu. Zboží vrácené neúplné, zkažené nebo poškozené v důsledku nesprávné manipulace ze strany Zákazníka nebude vráceno v plné výši. Společnost HOORTRADE bude Zákazníka informovat o hodnotě náhrady odpovídající utrpěné ztrátě.
 • 7.8 Pokud Zákazník uplatní své právo na odstoupení od Smlouvy, budou mu společností HOORTRADE vráceny všechny částky, které zaplatil, a to bez zbytečného odkladu do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bude společnost HOORTRADE informována o rozhodnutí Zákazníka odstoupit od Smlouvy. Od vrácené částky budou odečteny odpovídající náklady na vrácení zboží. Toto vrácení může být odloženo až do doby, kdy Zákazník spotřebitel získá zpět Výrobky, nebo do doby, kdy Zákazník spotřebitel předloží důkaz o odeslání těchto Výrobků s fotografií Výrobku a zásilky, přičemž se zachovává datum první z těchto skutečností. Vrácení peněz bude provedeno stejným platebním prostředkem, který byl použit při podání objednávky, pokud Zákazník výslovně nesouhlasí s použitím jiného platebního prostředku a za předpokladu, že vrácení peněz nezpůsobí Zákazníkovi žádné náklady

8.ZÁRUKA NA VÝROBEK

PRÁVNÍ ZÁRUKY

Spotřebitelé si mohou vybrat mezi opravou a výměnou zboží za podmínek stanovených v článku L.217-9 francouzského spotřebitelského zákoníku. S výjimkou použitého zboží nemusí po dobu 24 měsíců od dodání zboží prokazovat existenci nesouladu.
Zákonná záruka shody platí nezávisle na případné poskytnuté obchodní záruce.
Spotřebitel se může rozhodnout uplatnit záruku na skryté vady prodané věci ve smyslu článku 1641 občanského zákoníku, pokud prodávající nestanovil, že nebude povinen žádnou záruku poskytnout; v případě uplatnění této záruky si kupující může vybrat mezi odstoupením od prodeje nebo snížením kupní ceny v souladu s článkem 1644 občanského zákoníku. Má na to lhůtu dvou let od zjištění vady.
Odložení, pozastavení nebo přerušení běhu promlčecí lhůty nesmí mít za následek prodloužení promlčecí lhůty po uplynutí dvaceti let ode dne vzniku práva v souladu s článkem 2232 občanského zákoníku.

 • 8.1 Na všechny produkty zakoupené na těchto stránkách se vztahují následující právní záruky, jak je stanoveno ve francouzském občanském zákoníku a zákoníku pro spotřebitele.
 • 8.2 Zákazník je však řádně informován o tom, že jakákoli úprava, řezání nebo personalizace jedné nebo více částí dodaných Výrobků brání uplatnění souvisejících zákonných záruk, jak jsou definovány níže.

PRÁVNÍ ZÁRUKA SHODY

 • 8.3 V souladu s články L.217-4 a následujícími francouzského spotřebitelského zákoníku je prodávající povinen dodat zboží, které je v souladu se smlouvou uzavřenou se zákazníkem-spotřebitelem, a reagovat na případné vady shody, které se vyskytnou při dodání výrobku. Záruku za shodu lze uplatnit, pokud vada existovala v den převzetí Výrobku.
 • 8.4 Pokud se však vada objevila do 24 měsíců od tohoto data, má se za to, že je tato podmínka splněna. V souladu s článkem L.217-7 francouzského spotřebitelského zákoníku však "prodávající může tuto domněnku vyvrátit, pokud není slučitelná s povahou [Výrobku] nebo s tvrzeným nesouladem". V tomto ohledu může společnost HOORTRADE provést analýzu sporného Výrobku za účelem zjištění, zda zjištěná vada existovala v den dodání Výrobku Zákazníkovi či nikoli. Po uplynutí této 24měsíční lhůty však bude na Zákazníkovi, aby prokázal, že vada existovala v době, kdy Zákazník Výrobek převzal.
 • 8.5 V souladu s článkem L.217-9 francouzského spotřebitelského zákoníku "v případě nesouladu se smlouvou si kupující vybírá mezi opravou nebo výměnou zboží. Prodávající však nesmí postupovat podle volby kupujícího, pokud je tato volba spojena s náklady, které jsou zjevně nepřiměřené druhé možnosti s ohledem na hodnotu zboží nebo význam vady.". Prodávající je pak povinen postupovat, není-li to možné, podle způsobu, který si kupující nezvolil.".

PRÁVNÍ ZÁRUKA NA SKRYTÉ VADY

 • 8.6 V souladu s články 1641 až 1649 francouzského občanského zákoníku může zákazník požadovat uplatnění záruky za skryté vady, pokud se předložené vady neprojevily v době koupě, předcházely koupi a jsou dostatečně závažné (vada musí buď činit výrobek nezpůsobilým k použití, pro které je určen, nebo toto použití snižovat do té míry, že by kupující výrobek nekoupil nebo by jej nekoupil za takovou cenu, kdyby o vadě věděl).
 • 8.7 Reklamace a žádosti o náhradu za nevyhovující Výrobek musí být podány poštou nebo prostřednictvím kontaktního formuláře určeného k tomuto účelu a přístupného na Stránkách v zákaznické zóně. Zákazníkovi bude částka za jeho objednávku vrácena bankovním převodem. Náklady na postup vrácení peněz (zejména náklady na vrácení příslušného Výrobku) zůstávají na straně společnosti HOORTRADE.

OBCHODNÍ ZÁRUKA

 • 8.8 Aniž by bylo dotčeno právo na využití platných zákonných záruk, jak je uvedeno výše a kterými je společnost HOORTRADE nadále vázána, aby zaručila shodu Výrobků, může Zákazník využít dodatečnou obchodní záruku v závislosti na zakoupeném Výrobku (Výrobcích).
 • 8.9 Obchodní záruka je zpoplatněna.

  Doba trvání a výše komerční záruky jsou rovněž uvedeny na faktuře zákazníka v jeho zákaznické zóně.

9. POJIŠTĚNÍ

 • 9.1 Každá strana přebírá odpovědnost za důsledky vyplývající z jejích chyb, omylů nebo opomenutí, které způsobí přímé škody druhé straně.

ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA

 • 9.2 Zákazník je výhradně odpovědný za kvalitu, přesnost, relevanci a správnost informací uvedených na stránkách pro účely zadání a potvrzení své objednávky. Jakákoli chyba na straně Zákazníka týkající se informací sdělených společnosti HOORTRADE při zadávání objednávky, která by mohla mít vliv na dodání objednaných Výrobků, může být důvodem k tomu, aby společnost HOORTRADE fakturovala náklady nezbytné k zajištění nové dodávky. Společnost HOORTRADE za to nenese odpovědnost.
 • 9.3 Zákazník je vůči společnosti HOORTRADE a případně třetím stranám výlučně odpovědný za jakoukoli škodu, a to jakéhokoli druhu, způsobenou jakýmikoli informacemi sdělenými, předanými nebo šířenými v souvislosti s podáním jeho objednávky a uplatňováním těchto VOP, jakož i za jakékoli porušení těchto smluvních ujednání z jeho strany.
 • 9.4 Zákazník je výhradně odpovědný za výběr produktů objednaných prostřednictvím těchto stránek.
 • 9.5 Za montáž a instalaci dodaného výrobku (výrobků) odpovídá výhradně zákazník. Stejně tak případné rozřezání Výrobku nebo úprava součásti Výrobku se provádí na výhradní odpovědnost Zákazníka. Společnost HOORTRADE v žádném případě nenese odpovědnost za montáž, která není v souladu s osvědčenými postupy nebo návodem k montáži a použití.
 • 9.6 Pro zajištění řádného vyřízení reklamace Zákazníka je Zákazník povinen v den doručení zásilky zkontrolovat její stav a obsah, aby mohl formulovat potřebné výhrady za podmínek uvedených v článku 5) a neprodleně informovat společnost HOORTRADE prostřednictvím kontaktního formuláře o zjištěné závadě. V případě zjištění vady nesmí Zákazník Výrobek sestavit dříve, než společnost HOORTRADE vyřídí reklamaci (viz lhůty pro vyřízení v článku 8.9 těchto VOP). Pokud je Výrobek smontován, společnost HOORTRADE nenese odpovědnost za vady zjištěné po smontování Výrobku. Pokud tedy Zákazník neinformuje společnost HOORTRADE o existenci vadného dílu a smontuje jej v rámci montáže Výrobku, nebude se moci odvolávat na neshodu tohoto dílu.
 • 9.7 Pokud Zákazník svěří montáž a instalaci zakoupeného Výrobku třetí straně - poskytovateli služeb nebo profesionálnímu instalatérovi, zůstává tento výhradně odpovědný za montáž, prostředky použité k tomuto účelu a případné škody, které mohou vzniknout Zákazníkovi a/nebo Výrobku během jeho instalace nebo po ní. Společnost HOORTRADE nenese v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Jakýkoli požadavek vznesený v tomto případě na poprodejní servis společnosti HOORTRADE bude společností HOORTRADE odmítnut. Společnost HOORTRADE musí být neprodleně informována o případné konstrukční nebo tvarové vadě součásti Výrobku před jeho montáží, vrtáním apod. s tím, že Zákazník se v takovém případě zavazuje pozastavit montáž svěřenou třetí odborné osobě. Společnost HOORTRADE nemůže nést odpovědnost za vadu, pokud byl sporný díl namontován nebo zabudován do konstrukce Výrobku i přes oznámení zaslané společnosti HOORTRADE.

ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI HOORTRADE

 • 9.8 Společnost HOORTRADE přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že Zákazníkovi budou dodány Výrobky v optimální kvalitě a za optimálních podmínek. Společnost HOORTRADE přebírá plnou odpovědnost za Výrobky nabízené Zákazníkům na Stránkách a bude sama řešit případné reklamace týkající se uvedených Výrobků.
 • 9.9 Společnost HOORTRADE však nemůže nést odpovědnost za případné škody způsobené buď samotným Zákazníkem, nebo nepředvídatelným a nepřekonatelným jednáním třetí strany mimo smlouvu, nebo případem vyšší moci.
 • 9.10 Dále nenese odpovědnost v případě škody, která vznikne Zákazníkovi v důsledku nesprávného použití nebo montáže/montáže Výrobků, která není v souladu s návodem, ať už tuto montáž provede sám Zákazník nebo jím pověřená třetí osoba - poskytovatel služeb.
 • 9.11 V případě reklamace ze strany Zákazníka týkající se zjištěné vady Výrobku se společnost HOORTRADE zavazuje potvrdit přijetí požadavku Zákazníka do čtyřiceti osmi (48) pracovních hodin od obdržení kompletní dokumentace Zákazníka (reference, množství, fotografie, veškeré informace požadované společností HOORTRADE). V případě zjištěné vady Výrobku potvrzené společností HOORTRADE se společnost HOORTRADE zavazuje nabídnout Zákazníkovi řešení přizpůsobené jeho požadavku ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od potvrzení, že reklamace byla vzata v úvahu.

10. NÁSILÍ MAJEURE

 • 10.1 "Vyšší moc" je definována jako jakákoli událost, kterou jedna ze stran nemůže ovlivnit a kterou nebylo možné v době uzavření smlouvy mezi společností HOORTRADE a zákazníkem rozumně předvídat. Taková událost bude charakterizována, jakmile by straně, která se stala obětí takové události, bylo znemožněno řádně plnit její smluvní závazky, a to i přes provedení adekvátních a vhodných opatření určených k omezení jejích účinků.
 • 10.2 Žádná ze stran nebude druhé straně odpovídat za neplnění nebo prodlení s plněním závazku vyplývajícího z těchto VOP, které by bylo způsobeno jednáním druhé strany v návaznosti na výskyt případu vyšší moci, jak jej uznává a definuje francouzská judikatura.
 • 10.3 Případ vyšší moci pozastavuje plnění závazků vyplývajících z těchto VOP po dobu své existence a žádná ze stran se během této doby nemůže platně odvolávat na existenci takového případu vyšší moci ve smyslu článku 1218 francouzského občanského zákoníku, aby odůvodnila ukončení svého smluvního vztahu s druhou stranou. Pokud však případ vyšší moci trvá déle než třicet (30) po sobě jdoucích dnů, opravňuje kteroukoli ze stran k řádnému ukončení těchto VOP, a to osm (8) dnů po zaslání doporučeného dopisu s doručenkou, v němž toto rozhodnutí oznámí.

11. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 • 11.1 Webové stránky, jakož i databáze, texty, dokumenty, informace, obrázky, fotografie, grafika, loga nebo jakékoli jiné údaje jsou chráněny podle článků L.111-1 a následujících francouzského zákoníku duševního vlastnictví a zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti HOORTRADE nebo případně jejich příslušných vlastníků, od kterých společnost HOORTRADE získala potřebná provozní povolení.
 • 11.2 Společnost HOORTRADE zůstává vlastníkem všech práv duševního vlastnictví uložených a registrovaných u Národního institutu duševního vlastnictví (INPI) a vztahujících se k Webovým stránkám, jakož i všech práv duševního vlastnictví a autorských práv vztahujících se k jakémukoli jinému rozlišovacímu označení, které jí náleží.
 • 11.3 Jakékoli rozmnožování a/nebo zobrazování, stahování, překládání, přizpůsobování, využívání, šíření, vysílání a/nebo sdělování, v jakékoli formě, pro komerční nebo nekomerční účely, celé Webové stránky nebo její části nebo jakýchkoli práv duševního vlastnictví patřících společnosti HOORTRADE je přísně zakázáno. Zákazníkovi je rovněž zakázáno podnikat jakékoli kroky, které by mohly přímo či nepřímo porušit práva duševního vlastnictví společnosti HOORTRADE.
 • 11.4 V případě porušení práv duševního vlastnictví týkajících se Stránek nebo práv společnosti HOORTRADE je Zákazník vyzván, aby informoval společnost HOORTRADE prostřednictvím kontaktního formuláře v zákaznické sekci Stránek.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13. JAZYK VOP

 • 13.1 Tyto VOP jsou sepsány ve francouzštině.
 • 13.2 V případě, že je třeba je přeložit do jednoho nebo více jazyků, bude v případě sporu považována za autentickou pouze francouzská verze.

14.ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PRAVOMOC

 • 14.1 Tyto VOP se řídí francouzským právem.
 • 14.2 V případě jakéhokoli sporu, který mohou tyto VOP (nebo některé z jejich ustanovení) a/nebo vztah mezi stranami vyvolat, se Zákazník může kromě toho, že se obrátí na některý z místně příslušných soudů podle občanského soudního řádu, rozhodnout předložit věc soudu v místě, kde měl Zákazník bydliště v době uzavření smlouvy nebo v době, kdy došlo ke škodné události.
 • 14.3 V souladu s článkem L.612-1 spotřebitelského zákoníku se připomíná, že "každý spotřebitel má právo obrátit se bezplatně na spotřebitelského zprostředkovatele za účelem smírného řešení sporu mezi ním a profesionálem. Za tímto účelem zaručuje profesionál spotřebiteli účinné využití systému spotřebitelské mediace".
 • 14.4 V souladu s příkazem č. 2015-1033 ze dne 20. srpna 2015 a prováděcí vyhláškou č. 2015-1382 ze dne 30. října 2015 může být jakýkoli spotřebitelský spor nebo soudní spor, na který se vztahuje článek L.612-2 francouzského spotřebitelského zákoníku, řešen mimosoudní mediací u CMAP - Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris.
 • 14.5 Pro předložení sporu mediátorovi může Zákazník:
  • (i) vyplnit formulář na internetových stránkách CMAP: www.mediateur-conso.cmap.fr; nebo,
  • (ii) zaslat žádost obyčejnou nebo doporučenou poštou na adresu CMAP Médiation Consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS; nebo,
  • (iii) zaslat e-mail na adresu consommation@cmap.fr.
 • 14.6 Připomínáme, že mediace není povinná, pokud zákon nestanoví jinak, a je nabízena za účelem řešení sporů bez nutnosti obrátit se na soud.

PŘÍLOHA 1 - VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Na vědomí HOORTRADE, 83-85 boulevard du parc de l'artillerie - 69007 LYON - Francie

Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od smlouvy týkající se objednávky č. :

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

A týkající se níže uvedeného výrobku (výrobků):

_____________________________________________________

Obdrženo dne : __/__/____

Mé jméno a adresa :

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Hoortrade angebotenen Rücknahmeservice (Absatz 7.7 des AGB)

Datum :__/__/____

Podpis (pouze v případě oznámení tohoto formuláře na papíře) :

PŘÍLOHA 2 - SEZNAM POŠTOVNÍCH SMĚROVACÍCH ČÍSEL, KTERÁ NEJSOU DORUČOVÁNA SPOLEČNOSTÍ HOORTRADE

Země Město PSČ
Francie
LOIX 17111
ILE D'AIX 17123
ST GEORGES D'OLERON 17190
ST PIERRE D'OLERON 17310
ST TROJAN LES BAINS 17370
ST MARTIN EN RE 17410
CHATEAU D'OLERON 17480
DOLUS D'OLERON 17550
LE BOIS PLACE EN RE 17580
ARS EN RE 17590
LA FLOTTE 17630
ST DENIS D'OLERON 17650
LA COUARDE SUR MER 17670
ST MARIE EN RE 17740
LA BREE LES BAINS 17840
LES PORTES EN RE 17880
RIVEDOUX PLAGE 17940
CORSE 20000 ➜ 20999
ILE DE BREHAT 22870
ILE D'OUESSANT 29242
ILE DE BATZ 29253
ILE DE MOLENE 29259
ILE TUDY 29980
ILE DE SEIN 29990
BELLE ILLE (LE PALAIS) 56360
GROIX 56590
ILES AUX MOINES 56780
ILE D'ARZ 56840
ILE D'YEU 85350
Německo
Hiddensee 18565
Pellworm 25846 - 25847 - 25849
Hallig Hooge 25859
Langeneß 25863
Hallig Oland / Hallig Gröde / Habel 25869
Föhr (Wyk) 25929 ➜ 25933
Föhr 25938
Föhr (Nieblum) 25939
Amrum (Wittdün) 25940 ➜ 25942
25946
Amrum (Nebel) 25947 ➜ 25949
Amrum (Norddorf) 25952 ➜ 25955
Sylt (Westerland) 25961 ➜ 25970
Sylt (Sylt-Ost) 25980 - 25985 - 25986
Sylt (Rantum) 25988
Sylt (List) 25989 - 25990
Sylt (Wenningstedt) 25992 ➜ 25994
25996 ➜ 25999
Langeoog 26465
Spiekeroog 26474
Wangerooge 26486
Norderney 26548
Juist 26571
Baltrum 26579
Borkum 26757
Helgoland 27498
Neuwerk 27499
Frauenchiemsee 83256
Chorvatsko
Rab 51280 - 51281
Krk 51500
51511 ➜ 51517
51521 ➜ 51523
Cres 51555 ➜ 51557
51559
Losinj 51550 - 51551 - 51554 - 51564
Ilovik 51552
Susak 51561
Unije 51562
Ciovo 21220 - 21223 - 21224
Drvenik 21225
Solta 21430 - 21432
Brac 21400
21403 ➜ 21405
21410 - 21412 - 21413 - 21420
21423 ➜ 21426
Hvar 21450 - 21454 - 21460 - 21462 - 21463
21465 ➜ 21467
21469
Vis 21480 - 21483 - 21485
Kolocep 20221
Lopud 20222
Sipan 20223
Mljet 20224 ➜ 20226
Lastovo 20290
Korcula 20260 - 20263 - 20264 - 20270
20271 ➜ 20275
Krapanj 22231
Zlarin 22232
Prvic Luka 22233
Prvic Sepurine 22234
Kaprije 22235
Zirje 22236
Murter 22240
22242 ➜ 22244
Pag 23249 ➜ 23251
53291 -53294 - 53296
Vir 23234
Olib 23296
Silba 23295
Premuda 23294
Molat 23292
Ist 23293
Sestrunj 23291
Ugljan 23271 ➜ 23275
Pasman 23212
23262 ➜ 23264
Dugi Otok 23281 - 23282
23285 ➜ 23287
Rava 23283
Veli Iz 23284
Dánsko
Rønne 3700
Aakirkeby 3720
Nexø 3730
Svaneke 3740
Østermarie 3751
Gudhjem 3760
Allinge 3770
Klemensker 3782
Hasle 3790
Sejerø 4592
Aero 5960
Ærøskøbing 5970
Søby Ærø 5985
Fanø 6720
Fur 7884
Samsø 8305
Anholt 8592
Læsø 9940 - 9950 - 9960
Španělsko
Îles Baléares 07xxx
Badajoz 06000 ➜ 06019
06010 ➜ 06012
06070 - 06071 - 06080
La Pilara 06009
Base Aerea Talavera Real 06050
Olivenza 06100
Cheles 06105
San Benito De La Contienda 06106
Villarreal 06107
Santo Domingo - San Jorge De Alor 06108
San Rafael De Olivenza - San Francisco De Olivenza 06109
Villanueva Del Fresno 06110
Oliva De La Frontera 06120
Zahinos 06129
Valverde De Leganes 06130
Alconchel 06131
Higuera De Vargas 06132
Taliga 06133
Valencia Del Mombuey 06134
Talavera La Real 06140
Santa Marta 06150
Barcarrota 06160
Alvarado - La Albuera 06170
Almendral 06171
Torre De Miguel Sesmero 06172
Nogales 06173
Salvaleon 06174
Salvatierra De Los Barros 06175
La Morera - La Parra 06176
Valle De Matamoros 06177
Valle De Santa Ana 06178
Gevora Del Caudillo 06180
Sagrajas 06181
Alcazaba 06182
Novelda Del Guadiana 06183
Pueblonuevo Del Guadiana 06184
Valdelacalzada 06185
Guadiana Del Caudillo 06186
Guadajira 06187
La Roca De La Sierra 06190
Puebla De Obando 06191
Villar Del Rey 06192
Botoa - Puente De Zapaton 06193
Valdebotoa 06194
Balboa - Villafranco Del Guadiana 06195
Aldea Del Cura - Aldea De Retamal - Cortegana - Corte De Peleas 06196
Entrin Alto - Entrin Bajo 06197
Almendralejo 06200
Aceuchal 06207
Villalba De Los Barros 06208
Solana De Los Barros 06209
Torremegia 06210
Villafranca De Los Barros 06220
Ribera Del Fresno 06225
Hinojosa Del Valle 06226
Llera 06227
Hornachos 06228
Puebla Del Prior 06229
Los Santos De Maimona 06230
Fuente De Cantos 06240
Calzadilla De Los Barros 06249
Bienvenida 06250
Monesterio 06260
Segura De Leon 06270
Fuentes De Leon 06280
Usagre 06290
Montemolin 06291
Calera De Leon 06292
Cabeza La Vaca 06293
Zafra 06300
Puebla De Sancho Perez 06310
Medina De Las Torres 06320
Atalaya 06329
Valencia Del Ventoso 06330
Fregenal De La Sierra 06340
Higuera La Real 06350
Fuente Del Maestre 06360
Burguillos Del Cerro 06370
Valverde De Burguillos 06378
Jerez De Los Caballeros 06380
Valuengo 06389
Brovales - La Bazana 06389
Feria 06390
La Lapa 06391
El Raposo 06392
Alconera 06393
Bodonal De La Sierra 06394
Don Benito 06400
Conquista - Torrefresneda - Santa Amalia - Valdehornillos 06410
Medellin 06411
Hernan Cortes - Ruecas - Vivares 06412
Mengabril 06413
Yelbes 06415
Castuera 06420
Monterrubio De La Serena 06427
Puerto Hurraco 06428
Benquerencia De La Serena - Puerto Mejorada 06429
Zalamea De La Serena 06430
Esparragosa De La Serena 06439
Malpartida De La Serena 06440
Higuera De La Serena 06441
Retamal De Llerena 06442
Campillo De Llerena 06443
Valencia De Las Torres 06444
Higuera De Llerena 06445
San Cristobal De Zalamea 06446
Quintana De La Serena 06450
Valle De La Serena 06458
La Guarda 06459
Campanario 06460
Magacela 06468
La Coronada 06469
Guareña 06470
Villagonzalo 06473
Valdetorres 06474
Oliva De Merida 06475
Palomas 06476
Puebla De La Reina 06477
Manchita 06478
Cristina 06479
Montijo 06480
La Nava De Santiago 06486
Cordobilla De Lacara 06487
Carmonita 06488
Lacara, De (Poblado) 06489
Puebla De La Calzada 06490
Lobon 06498
Barbaño 06499
San Vicente De Alcantara 06500
Alburquerque 06510
La Codosera 06518
Bacoco - Benavente - El Marco - La Rocita De Mayorga 06519
Cabeza Del Buey 06600
Peñalsordo 06610
Zarza Capilla 06611
Capilla 06612
Helechal 06613
Almorchon 06614
Nava, La (De Almorchon) 06615
Esparragosa De Lares 06620
Puebla De Alcocer 06630
Talarrubias 06640
Siruela 06650
Sancti-Spiritus 06655
Garlitos 06656
Risco 06657
Tamurejo 06658
Baterno 06659
Fuenlabrada De Los Montes 06660
Herrera Del Duque 06670
Villarta De Los Montes 06678
Peloche 06679
Castilblanco 06680
Valdecaballeros 06689
Garbayuela 06690
Pantano De Cijara 06691
Helechosa De Los Montes 06692
Villanueva De La Serena 06700
Entrerrios 06710
Gargaligas 06711
Zurbaran 06712
Los Guadalperales 06713
La Haba 06714
Rena 06715
Villar De Rena 06716
Palazuelo 06717
Puebla De Alcollarin 06717
Castillo De La Encomienda 06718
El Torviscal 06719
Valdivia 06720
Acedera - Obando 06730
Vegas Altas 06731
Orellana La Vieja 06740
Orellana De La Sierra 06750
Navalvillar De Pela 06760
Casas De Don Pedro 06770
Merida 06800
Calamonte 06810
Don Alvaro 06820
La Zarza 06830
Alange 06840
Arroyo De San Servan 06850
Esparragalejo 06860
La Garrovilla 06870
Torremayor 06880
Valverde De Merida 06890
Mirandilla 06891
Trujillanos 06892
San Pedro De Merida 06893
Aljucen 06894
El Carrascalejo 06894
Llerena 06900
Puebla Del Maestre 06906
Pallares 06907
Santa Maria La Nava 06908
Trasierra 06909
Granja De Torrehermosa 06910
Peraleda Del Zaucejo 06919
Azuaga 06920
Valverde De Llerena 06927
Malcocinado 06928
La Cardenchosa 06929
Berlanga 06930
Maguilla 06939
Ahillones 06940
Villagarcia De La Torre 06950
Casas De Reina 06960
Reina 06970
Fuente Del Arco 06980
Bohonal 13110
Estonsko
Kihnu 88001 ➜ 88005
Osmussaare 91217
Vormsi 91301 ➜ 91320
Hiiuma 92001 ➜ 92420
Saaremaa 93001 ➜ 94799
96027 - 96098
Piirissaare 62601
Finsko
Helsinki 00190
Tirmo 07360
Pellinki 07370
Suurpellinki 07390
Barösund 10270
Tammisaari 10600
Velkua 21195
Lillandet 21650
Nauvo 21660
Pärnäinen 21670
Nötö 21680
Korppoo 21710
Korpoström 21720
Utö 21740
Norrskata 21750
Houtskari 21760
Mossala 21770
Emkarby 22220
Eckerö 22270
Storby 22271
Pålsböle 22310
Tjudö 22330
Geta 22340
Kastelholm 22520
Sund 22530
Vårdö 22550
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Mariehamn 22100 - 22101 - 22120 - 22140 - 22160
Gottby 22130
Jomala 22150
Emkarby 22220
Hammarland 22240
Eckerö 22270 - 22271
Pälsböle 22310
Ödkarby 22320
Tjudö 22330
Geta 22340
Godby 22410 - 22411
Saltvik 22430
Kastelholm 22520
Sund 22530
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Kökar 22730
Seglinge 22810
Kumlinge 22820
Enklinge 22830
Lappoby-Åland 22840
Torsholma 22910
Brändö - Åland 22920
Fiskö 22930
Åva 22940
Jurmo - Åland 22950
Värdö 22550
Åva 22940
Iniö 23390
Angelniemi 25230
Hiittinen 25940
Rosala 25950
Högsåra 25960
Kesälahti 59800
Suurikylä 59810
Purujärvi 59820
Isokyrö 61500
Lehmäjoki 61520
Orismala 61550
Orisberg 61560
Norinkylä 61840
Kristiinankaupunki 64100
Tiukka 64140
Närpes 64200
Kalax 64210
Yttermark 64220
Närpes St 64230
Böle 64240
Pjelax 64250
Kaskinen 64260
Lapväärtti 64300
Dagsmark 64320
Karijoki 64350
Myrkky 64370
Metsälä 64440
Kallträsk 64450
Härkmeri 64460
Skaftung 64480
Siipyy 64490
Nämpnäs 64510
Norrnäs 64530
Rangsby 64550
Övermark 64610
Teuva 64700
Perälä 64720
Horo 64740
Peltola 64760
Äystö 64770
Vanhakylä 64810
Kärjenkoski 64820
Villamo 64830
Heikkilänjoki 64840
Möykky 64850
Isojoki 64900
Kodesjärvi 64930
Vaasa 65100 - 65130 - 65170 - 65200 - 65230 - 65280 - 65300 - 65320 - 65350 - 65370 - 65380
Sundom 65410
Sulva 65450
Tölby 65460
Rimal 65470
Vikby 65480
Helsingby 65520
Mustasaari 65610
Karperö 65630
Koskö 65650
Singsby 65710
Jungsund 65730
Iskmo 65760
Raippaluoto 65800
Björköby 65870
Norra Vallgrund 65920
Södra Vallgrund 65930
Söderudden 65970
Maalahti 66100
Övermalax 66140
Långåminne 66160
Korsnäs 66200
Molpe 66210
Bergö 66220
Korsbäck 66230
Petolahti 66240
Svarvar 66260
Pörtom 66270
Taklax 66280
Harrström 66290
Töjby 66295
Jurva 66300
Niemenkylä 66320
Hakko 66330
Sarvijoki 66340
Tainus 66350
Kesti 66360
Närvijoki 66370
Laihia 66400
Ruto 66420
Vedenoja 66430
Tervajoki 66440
Jakkula 66450
Haapala 66460
Jukaja 66470
Vähäkyrö 66500
Merikaarto 66510
Veikkaala 66520
Koivulahti 66530
Petsmo 66540
Västerhankmo 66550
Österhankmo 66560
Kuni 66580
Vassor 66590
Vöyri 66600
Maksamaa 66640
Bertby 66660
Kaurajärvi 66680
Kaitsor 66710
Oxkangar 66730
Nurmes 75500
Nurmes 75530
Savikylä 75650
Ylä-Luosta 75680
Valtimo 75700
Karhunpää 75710
Pajukoski 75740
Puukari 75770
Mujejärvi 75790
Ylä-Valtimo 75840
Saramo 75890
Petäiskylä 75930
Mujejärvi 75940
Kohtavaara 75970
Höljäkkä 75990
Joensuu 80100 - 80110 - 80130 - 80140 - 80160 - 80170 - 80200 - 80210 - 80220 - 80230 - 80260
Reijola 80330
Ylämylly 80400
Onttola 80510
Lehmo 80710
Kontiolahti 80770
Kontioniemi 80780
Kontioranta 80790
Paihola 80850
Kulho 80910
Kontiolahti 81100
Katajaranta 81120
Romppala 81160
Eno 81200
Louhioja 81210
Jakokoski 81220
Mönni 81230
Lehtoi 81235
Ahveninen 81260
Paukkaja 81270
Uimaharju 81280
Ukkola 81290
Haapalahti 81295
Kuismavaara 81320
Luhtapohja 81330
Tokrajärvi 81350
Sarvinki 81360
Revonkylä 81390
Tyrjänsaari 81420
Kivilahti 81430
Huhus 81450
Käenkoski 81460
Naarva 81470
Vuonisjärvi 81560
Kelvä 81570
Vuonislahti 81590
Hattuvaara 81650
Lehmikylä 81660
Lieksa 81700
Lieksa 81720
Pankakoski 81750
Jamali 81810
Kylänlahti 81820
Mätäsvaara 81850
Viekijärvi 81860
Pankajärvi 81950
Jongunjoki 81970
Heinävaara 82110
Keskijärvi 82120
Kiihtelysvaara 82140
Oskola 82160
Uskali 82170
Huhtilampi 82180
Hammaslahti 82200
Suhmura 82210
Niittylahti 82220
Nieminen 82290
Rääkkylä 82300
Oravisalo 82310
Rasivaara 82335
Tikkala 82350
Onkamo 82360
Tolosenmäki 82380
Haarajärvi 82395
Puhos 82430
Hummovaara 82460
Heinoniemi 82490
Kitee 82500
Kiteenlahti 82510
Juurikka 82580
Närsäkkälä 82590
Tohmajärvi 82600
Värtsiläv 82655
Uusi-Värtsilä 82660
Kaurila 82670
Niirala 82675
Littilä 82685
Kovero 82710
Tuupovaara 82730
Öllölä 82750
Hoilola 82760
Kaustajärvi 82770
Marjovaara 82815
Maukkula 82820
Haukivaara 82830
Pirttiaho 82840
Kinnasniemi 82850
Kokinvaara 82865
Luutalahti 82870
Mannervaara 82880
Ilomantsi 82900
Sonkaja 82915
Lehtovaara 82960
Hattu 82967
Möhkö 82980
Liperi 83100
Salokylä 83130
Puromäki 83140
Roukalahti 83150
Tutjunniemi 83160
Risti 83320
Kaatamo 83330
Kaarnalampi 83340
Viinijärvi 83400
Käsämä 83430
Vaivio 83450
Harinjärvi 83460
Ahonkylä 83480
Outokumpu 83500
Kokonvaara 83550
Kuusjärvi 83630
Varislahti 83660
Polvijärvi 83700
Kuorevaara 83720
Sotkuma 83750
Sola 83760
Horsmanaho 83780
Kinahmo 83825
Hukkala 83830
Ruvaslahti 83835
Saarivaara 83840
Martonvaara 83855
Polvela 83870
Kajoo 83880
Juuka 83900
Paalasmaa 83910
Vihtasuo 83915
Nunnanlahti 83940
Ahmovaara 83950
Koli 83960
Tuopanjoki 83985
Hailuoto 90480
Itálie
Kromě Sicílie a Sardinie
Ventotene 04020
Ponza 04027
Sardaigne 07000 ➜ 09999
La Maddalena 07024
Asinara Cala d´Oliva 07046
Carloforte 09014
Campione* 22060
Livigno* 23030
Monte Isola 25050
Pellestrina 30010
San Pietro in Volta 30010
Burano 30012
Venezia 30100 - 30121
Sant´Elena 30122
Venezia 30122 ➜ 30126
30131 ➜ 30133
30135
Venezia 30141
Alberoni 30126
Lido di Venezia 30126
Malamocco 30126
Giudecca 30133
Sacca Fisola 30133
Murano 30141
Cavo 57038
Cavoli 57034
Gorgona Isola 57030
La Pila 57034
Marciana 57030
Poggio 57030
Pomonte 57030
Procchio 57030
San Piero in Campo 57034
Sant´Ilario 57034
Seccheto 57034
Capoliveri 57031
Capraia Isola 57032
Marciana Marina 57033
Campo nell´ Elba 57034
Marina di Campo 57034
Pianosa Isola 57034
Porto Azzurro 57036
Carpani 57037
Magazzini 57037
Portoferraio 57037
San Giovanni 57037
Rio Marina 57038
Rio Nell´Elba 57039
Campese - Giglio Isola - Giglio Porto 58012
Île d'Elbe & Thyrréniennes 58013 - 58018
Giannutri 58019
Isole tremiti 71040
San Domino 71040
San Nicola 71040
Tremiti Isole 71040
Barano d´Ischia 80070
Buonopane 80070
Fontana 80070
Marina Grande di Capri 80073
Panza 80075
Piedimonte d´Ischia 80077
Sant´Angelo 80070
Serrara 80070
Succhivo 80070
Testaccio d´Ischia 80070
Anacapri 80071
Capri 80073
Casamicciola Terme 80074
Forio 80075
Monterone 80075
Lacco Ameno 80076
Ischia 80077
Ischia Ponte 80077
Ischia Porto 80077
Ischia San Michele 80077
Sant´Antuono D´Ischia 80077
Procida 80079
Ustica 90010
Pantelleria 91017
Favignana 91023
Lampedusa 92010
Linosa 92010
Alicudi 98050
Filicudi 98050
Panarea 98050
Stromboli 98050
Vulcano 98050
Canneto Lipari 98052
Lipari 98055
Norsko
Longyearbyen 9170
Svalbard 9171
Isfjord pä Svalbard 9172
Ny-Alesund 9173
Hopen 9174
Sveagruva 9175
Bjornoya 9176
Hornsund 9177
Barentsburg 9178
Pyramiden 9179
Holandsko
Vlieland 8899
AA-ZZ
Terschelling 8881 ➜ 8884
8891 ➜ 8897
AA-ZZ
Ameland 9161 ➜ 9164
AA-ZZ
Schiermonnikoog 9166
AA-ZZ
Texel 1791 ➜ 1797
AA-ZZ
Marken 1156AA - 1156ZZ
Portugalsko
Madère 9000 ➜ 9390
9400
Açores 9500 ➜ 9690
9700 ➜ 9950
9960 ➜ 9989
Švédsko
Stockholm Segeltorp 10005 - 13025 - 13033 - 13034 - 13036 - 13038 - 13039 - 13042 - 13043 - 13055 - 13056
Drottningskär 37022
Gothenburg archipelago 43080 ➜ 43089
43095 ➜ 43097
Nordkoster 45204
Sydkoster 45205
Åstol 47112 - 47113
Dyrön 47114 - 47115
Västra Götaland 47500 ➜ 47599
Gotland 62000 ➜ 62999
Holmön 91803
Blidö 76017
Yxlan 76018
Stockholm Tomteboda 76019

Doručení
6/10 dní

Bezpečné
platby

Doprava zdarma

Bezkontaktní
doručení

bezpečná platba

Visa
Mastercard
PayPal
ApplePay
GooglePay

Vítejte v Cazeboo!

Cazeboo se specializuje na online prodej moderního venkovního kování, zejména terasových a zahradních krytů. nejnovější trendy na trhu za mimořádně konkurenceschopné ceny!

Kvalita za správnou cenu! To je motto Cazeboo!

Všechny naše produkty byly promyšleny a navrženy ve formě stavebnice.
Snadná a rychlá instalace, sestavte si pergoly, altány a přístřešky Cazeboo sami, bude dětská hra.

Všechny naše modely byly navrženy tak, aby spojovaly jak bezpečnost, tak estetiku.

Cazeboo vám nabízí výběr, který splní všechna vaše přání a požadavky: plátěná pergola, bioklimatická, zahradní altán, přístřešek pro auto, kiosek, ...
V Cazeboo děláme vše pro vaši spokojenost!
Objevte také veškeré naše příslušenství pro exteriér, který vypadá jako vy: plátno a náhradní střešní díly budou nabízeny k dokonalosti vašeho projektu .

Abychom vám usnadnili výběr, máte na všech našich produktových listech k dispozici všechny technické informace, podrobný popis produktu a také vyobrazení situace.

Platby jsou bezpečné a doručení je zdarma, takže zisk vezměte si to a dobře nakupujte!